Lata doświadczenia
telefon
+48 505 603 620
Opinie na Opineo.pl

Regulamin Motoryzacyjnego Sklepu Internetowego MotoCentrumNet.pl

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego motocentrumnet.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem motocentrumnet.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z Firma Motoryzacyjna Chmielewscy Donata Chmielewska Adam Chmielewski ul. Wyspiańskiego 6 ; 14-100 Ostróda NIP ; 741-000-46-62 Regon : 510908779 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem motocentrumnet.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod motocentrumnet.pl, prowadzony jest przez Firmę Motoryzacyjną Chmielewscy s.c. Donata Chmielewska Adam Chmielewski ul. Wyspiańskiego 6 ; 14-100 Ostróda NIP ; 741-000-46-62 Regon : 510908779.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
  • Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
  • Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu motocentrumnet.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk oraz bezpośrednio na stronie motocentrumnet.pl w zakładce regulamin.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez motocentrumnet.pl należące do F.M. CHMIELEWSCY Donata Chmielewska, Adam Chmielewski , za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię motocentrumnet.pl F.M.CHMIELEWSCY .
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody motocentrumnet.pl F.M.CHMIELEWSCY Donata Chmielewska, Adam Chmielewski.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla motocentrumnet.pl F.M. CHMIELEWSCY Donata Chmielewska, Adam Chmielewski.
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży i ochrona danych osobowych
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową motocentrumnet.pl gdzie Klient może dokonać wyboru towarów oraz ich ilości (wyrażonej w sztukach) podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • adres płatnika/wysyłki,
  • informacje o zamówieniu
  • podsumowanie zamówienia,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  • Składając zamówienie w sklepie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych motocentrumnet należącym do Firmy Motoryzacyjnej Chmielewscy z siedzibą w Ostródzie, ul. Wyspiańskiego 6, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  • Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych . Dane osobowe użytkownika służą wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia, są chronione przed dostępem osób trzecich.
  • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

V. Dostawa
 1. Dostawa zamówionych towarów będzie odbywać się za pomocą Firmy kurierskiej DPD lub GLS - w przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia nie wydłuży się , jeśli klient dostarczy potwierdzenie zapłaty na adres e-mail dostawcy
 2. Przy każdym zamówieniu podany jest przewidywany czas dostawy. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili dostarczenia zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
 3. W przypadku płatności przelewem termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze (należność pobiera kurier) lub wybrać inną formę płatności:
  • przelew na konto bankowe 07 1020 3613 0000 6402 0021 5483,
  • płatność w systemie PayU
  • raty PayU
 2. Odbierając zamówiony towar w sklepie przy ul. Wyspiańskiego 6, 14-100 Ostróda, możecie Państwo zapłacić gotówką.

VII. Koszty wysyłki
Dostawa krajowa
Przesyłki gratis firmą kurierską DPD lub GLS obejmują zamówienia o wartości powyżej 290,00 zł brutto.

Koszty wysyłki w przypadku zamówień do wartości 290 zł brutto wynoszą odpowiednio:
• 16 zł brutto (płatność z góry: przelew bankowy lub płatności elektroniczne)
• 22 zł brutto w przypadku płatności za pobraniem.

Koszty wysyłki w przypadku zamówień do wartości 100 zł brutto wynoszą odpowiednio:
• 22 zł brutto (płatność z góry: przelew bankowy lub płatności elektroniczne)
• 22 zł brutto w przypadku płatności za pobraniem.

Powyższe koszty wysyłki dotyczą przesyłek standardowych o kształcie prostopadłościanu, długości do 2m, łącznym obwodzie do 3m i wadze nieprzekraczającej 31kg.
Przesyłki nie mieszczące się w powyższych wymiarach lub wymagające dodatkowych działań logistycznych (np. elementy karoserii, tłumiki, pokrywy silnika) są przesyłkami gabarytowymi, których koszt przesyłki lub zwolnienie z niej może być wyceniane indywidualnie przez motocentrumnet.pl.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD lub GLS.
Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.

Warunki dostawy nie ulegają zmianie, jeśli obniżenie wartości zamówienia następuje z winy naszego sklepu.

Dostawa zagraniczna
Realizujemy wysyłki zagraniczne na terenie Unii Europejskiej. Koszt takiej przesyłki zależny jest od kraju, do którego wysyłana jest paczka oraz jej wagi.

Cennik przesyłek zagranicznych (PLN brutto):
Kraje UE Waga
do 5 kg do 10 kg do 15 kg do 25 kg
Austria 110,70 114,60 123,90 135,80
Belgia 97,45 104,10 109,30 121,20
Bułgaria 131,80 137,10 145,00 158,30
Czechy 89,51 96,12 98,80 104,10
Dania 97,45 104,10 108,00 121,20
Estonia 138,40 143,70 149,00 159,60
Finlandia 192,60 205,90 221,70 232,30
Francja (kontynent) 141,10 147,70 149,00 176,80
Francja (Korsyka) 299,80 316,90 316,90 365,90
Grecja (Ateny, Pireus) 303,70 532,50 759,90 868,30
Hiszpania (kontynent) 190,00 194,00 199,30 232,30
Hiszpania (Wyspy) 790,30 807,50 897,40 1184,00
Holandia 97,45 104,10 105,40 116,00
Irlandia 186,00 188,70 194,00 201,90
Litwa 89,51 96,12 99,00 104,10
Luksemburg 97,45 104,10 112,00 126,50
Łotwa 116,00 121,20 126,50 137,10
Niemcy 89,51 96,12 98,80 104,10
Norwegia 264,10 269,30 274,60 283,90
Portugalia (kontynent) 216,40 224,40 232,30 246,90
Portugalia (Wyspy) 435,90 594,60 1026,00 1396,00
Rumunia 127,90 594,40 1026,00 1396,00
San Marino 141,10 147,70 149,00 158,30
Serbia 194,00 199,30 208,50 223,10
Słowacja 89,51 96,12 101,14 109,30
Słowenia 150,30 155,60 163,60 175,50
Szwajcaria 104,10 110,70 116,00 127,90
Szwecja 166,20 170,20 179,40 192,60
Turcja 322,20 524,50 745,30 1168,00
Węgry 89,51 96,12 98,80 104,10
Wielka Brytania 141,10 147,70 153,00 159,60
Włochy 141,10 147,70 149,00 158,30

 Pełny cennik przesyłek do krajów UE

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: CHMIELEWSCY S.C., ul. Wyspiańskiego 6, 14-100 Ostróda. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu towaru od konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi kosztów dostawy Towaru tylko według najtańszej dostępnej opcji dostawy.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Firma Motoryzacyjna Chmielewscy Donata Chmielewska, Adam Chmielewski zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
 2. motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
 4. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem , lub w formie pisemnej na adres ul. Wyspiańskiego 6, 14-100 Ostróda. Wzór formularza do pobrania znajduje się na stronie w zakładce wymiana i zwroty Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie motocentrumnet.pl. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma motocentrumnet.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.
 5. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt motocentrumnet.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 8. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Donata Chmielewska, Adam Chmielewski, ul. Wyspiańskiego 6 ; Ostróda , zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 9. motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Firma Motoryzacyjna Chmielewscy Donata Chmielewska, Adam Chmielewski, Wyspiańskiego 6, Ostróda mailowo pod adres lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

XI. Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę motocentrumnet.pl Donata Chmielewska, Adam Chmielewski
 3. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
 4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie motocentrumnet.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Obsługa klienta
Ważne informacje
Pomoc
MotoCentrumNet.pl
 Kontakt
 O nas
akceptujemy płatności PayU

Sklep Motoryzacyjny MotoCentrumNet.pl

Zadzwoń i zadaj pytanie
MotoCentrumNet.pl - telefon
+48 505 603 620
Pn-pt 8:00 - 17:00
Sob 8:00 - 14:00
Firma Motoryzacyjna CHMIELEWSCY s.c.
woj. Warmińsko-Mazurskie
E-mail:
ul. Wyspiańskiego 6
14-100 Ostróda
NIP: 741-000-46-62
TecDoc Inside
Ceny przedstawione w sklepie internetowym obowiązują tylko przy zakupie online.